Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hurda Karşılığı Yıkım İhalesi İlanı

02 Aralik 2019

1.Ordu Ünye İlçesi Gürpınar Mah. 104 ada 4 nolu parselde bulunan Prefabrik Betonarme binanın Yıkılması, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması işi ihale edilecektir. 

2.İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3.İhale, 16/12/2019 tarihine rastlayan Pazartesi günü Saat:11.00’ da Ordu Çevre ve Sehircilik İl Müdürlüğü 3.kat toplantı salonunda yapılacaktır.

4.Maliye Hazinesine ödenecek tahmini bedel K.D.V. HARİÇ 4.850,00.- TL (Dörtbinsekizyüzellitürklirası)  ‘dır

5.İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde veya Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (https://ordu.csb.gov.tr/) bedelsiz görülebilir.  

6.İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

 

 

 

 

 

ADET

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (MİNİMUM)

YETERLİLİK ŞARTI

Mini Ekskavatör

 

 

1

2300 kg.

Kendi Mülkü veya Kiralama

(Taahhütname)

Ekskavatör

1

Yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (minimum 24mt.)

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

Kamyon

2

İstiap Haddi 25 TON

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

Yükleyici (Bekolu)

1

11000 kg.

Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

                                                  

7.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

  1. 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
  2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi
  4. Geçici Teminata İlişkin Belge (Ordu Defterdarlığına (Muhasebe Müdürlüğü) yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)   
  5. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
  6. Vekâleten ihaleye katılması halinde,  istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
  7. En az 1(Bir) yıllık İnşaat Mühendisi veya en az 1(Bir) yıllık İnşaat Teknikeri bulundurmayı içeren taahhütname,
  8. İş bitirme Belgesi, (Tek belgede en az 5.000,00.-TL’lik yıkım işine ilişkin iş bitirme belgesi)
  9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
  10. Posta yoluyla ihaleye katılım sağlanması halinde ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

8.Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

9.Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

11.2886 Sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.  

12.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/-dar--sartname-20191202062639.doc

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/sozlesme-tasarisi-20191202062710.docx

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/tekl-f-mektubu-20191202062733.docx

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/tekn-k-sartname-20191202062754.doc

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/yer-gorme-belges--20191202062815.docxFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır