Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi (2010/14) Genelge kapsamında:

 

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi: 

 

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler; 

-        Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,

 

-        Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili

Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),

 

-        İmza Sirküleri (noter onaylı)

 

-        Taahhütname

 

ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için EK–II katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-VI tablosu da verilir.

 

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.  

 

3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin  çevre ve şehircilik il müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez. 

 

4- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. ilin  çevre ve şehircilik il müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir.