Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
AFET ve KOORDİNASYON

AFET KOORDİNASYON HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • AFET KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Hasar Tespiti”, “Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı Çalışmaları”na ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı ile İLBANK A.Ş. dahil resmi ve/veya özel ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, bu konularda personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
 2. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) hizmet gruplarından, Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu arasında koordinasyonu sağlamak, personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
 3. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu Planları’nın oluşturulmasına ve güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak, 
 4. Binalar ve içmesuyu – kanalizasyona ilişkin altyapıya yönelik hasar tespiti ile ilgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarınca yapılan çalışmalara katılım sağlanmasını koordine etmek,  
 5. Afete hazırlık projesi kapsamında AFAD Başkanlığınca belirlenen hasar tespit formları ile ilgili olarak Bakanlığımız adına çalışmalara katılmak, görüş vermek ve hasar tespit formlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 6. Hasar tespiti, enkaz kaldırma ve içme suyu – kanalizasyona ilişkin altyapı çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve bilgilendirmek, 
 7. Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin tespiti, temin edilmesi ve geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek, 
 8. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması zaruri olan ya da ağır hasarlı olan binaların yıkımlarının koordinasyonu ile acil olarak yıkılması gereken binaların yıkımı sonrası bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak
 9. İlgili kurumunca hazırlanan mevzuata yön vermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla; vatandaşlardan, destek çözüm ortaklarından, ilgililerinden, diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini değerlendirmek,
 10. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak hasar tespiti, enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek,
 11. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi hatların acil onarımının yaptırılmasına ve en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 12. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 13. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı;

Başkanlık;

 1. Hasar Tespit Hizmetleri,
 2. Enkaz Kaldırma Koordinasyon,
 3. Altyapı Koordinasyon  

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

HASAR TESPİT HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında afet öncesi, afet anı ve afet sonrası “Hasar Tespiti”ne ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı dahil resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, hasar tespitinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
  2. Hasar Tespit Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
  3. Hasar tespitinde bulunacak olan personellere ilişkin “Ulusal Envanterin” hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
  4. Afete hazırlık projesi kapsamında AFAD Başkanlığınca belirlenen hasar tespit formları ile ilgili olarak Bakanlığımız adına çalışmalara katılmak, görüş vermek ve hasar tespit formlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, 
  5. Hasar tespiti çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
  6. Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek,
  7. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ENKAZ KALDIRMA KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Enkaz Kaldırma’ya ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı dahil, resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, enkaz kaldırma faaliyetlerinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 3. İlgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; enkaz kaldırmaya ilişkin personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte gerektiğinde çalışmalarda bulunmak,
 4. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması gereken binaların,  acil olarak yıkılması zaruri olan ya da ağır hasarlı olan binaların yıkımlarının koordinasyonu ile acil olarak yıkılması gereken binaların yıkımı sonrası bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 5. Enkaz kaldırma çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
 6. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Altyapı Çalışmaları”na ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı ile İLBANK A.Ş. dahil, resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, altyapı çalışmaları faaliyetlerinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Altyapı Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 3. Altyapı Hizmet Grubu olan İLBANK A.Ş. ile Altyapı Hasar Tespitinde bulunacak olan personellere ilişkin “Ulusal Envanterin” hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak gerektiğinde ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 4. Altyapı çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
 5. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi hatların acil onarımının yaptırılmasına ve en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 6. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı ve yapı stoğunda meydan gelen yaklaşık ön hasar boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 7. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.