Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

7394 Sayılı Kanun Hakkında İlan

21 Nisan 2022

İLAN METNİ

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7394 sayılı Kanun 15/04/2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun kapsamında Mahallenizde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, bedellerinin ödenmesi ve başvuru sürelerinin uzatılması hakkında aşağıda belirtilen yasal düzenlemeler yapılmıştır.

     A )-HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE ALINAN YAPI KAYIT BELGESİ HAKKINDA

Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilen ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında “Yapı Kayıt Belgesi” alınan yapıların yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar olan satın alma başvuru süreleri 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu taşınmazların satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalan bedel ise beş yıla kadar taksitlendirilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.

B)-HAZİNE TAŞINMAZLARININ DOĞRUDAN SATIŞI HAKKINDA

  1. Üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde hak lehtarlarına,
  2. Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,
  3. Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu malikine veya mirasçılarına,

Rayiç bedel üzerinden yapılan doğrudan satışlarda, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.

Ayrıca, Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir.

C)-HAZİNE TAŞINMAZLARININ GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SATIŞI HAKKINDA

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan taşınmaz satışlarında, satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.

Ç)-HAZİNE TAŞINMAZLARININ TARIMSAL AMAÇLI KİRALANMASI HAKKINDA

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 (on) yıla kadar doğrudan kiralanabilir.

D)-2/B VASIFLI HAZİNE TAŞINMAZLARININ SÜRE UZATIMI HAKKINDA

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile ilgili olarak;

a) Kadastro kesinleşme tarihinden itibaren 10 (on) aylık başvuru süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,

b) Süresi içerisinde başvuru yapıp, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli 3 (üç) aylık süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

c) Süresi içerisinde başvuru yapılan ve taksitli satışı yapılan taşınmazlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

- (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.

- (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.

Bilgi edinilmesi kamuoyuna ilanen duyurulur. 20/04/2022

Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Milli Emlak MüdürlüğüFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır